Publications

 

Conformal Mesh Parameterization using Discrete Calabi Flow

Hui Zhao ,  Xuan Li ,  Huabin Ge ,  Na Lei ,  Min Zhang ,  Xiaoling Wang ,  Xianfeng Gu

12th International Conference on Geometric Modeling and Processing (GMP 2018). 2018.

 

Robust Edge-Preserved Surface Mesh Polycube Deformation

Hui Zhao ,  Na Lei ,  Xuan Li ,  Peng Zeng ,  Ke Xu ,  Xianfeng Gu

Pacific Graphics (PG 2017) Short Papers. 2017.